top of page

AED in Holthuizen met reanimatie cursussen

Bijgewerkt op: 13 mrt. 2019

Jaarlijks overlijden in Nederland naar schatting zo’n 16.000 mensen door een hartstilstand. Snelle reanimatie en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator vergroot de kans op overleven met 70 %!


In Holthuizen zijn twee initiatieven gestart om AED’s te plaatsen. Op de algemene ledenvergadering van 3 april a.s. wil het bestuur voorstellen 2 AED’s te kopen. De bekostiging van ca 4.500,- euro willen we doen uit het

aanwezige geld van de Vereniging. Aan de AED’s zijn voor onderhoud en verzekering structurele kosten verbonden.


Bij goedkeuring van de ledenvergadering willen wij dan ook aan alle huishoudens, ook niet leden, een eenmalige vrijwillige bijdrage van 10 euro gaan vragen.


Reanimatiecursus

Het is onverantwoord deze investering te doen ZONDER vakkundige kennis van reanimatie en bediening van de AED’s. Het bestuur kan een cursus Reanimatie en AED-gebruik aanbieden aan ALLE bewoners van Holthuizen, dus ook aan (nog) niet-leden. Bij het succesvol afronden van de cursus ontvangt u een BLS/AED certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad. Ook internationaal erkend. De kosten bedragen 30 euro.

Het bestuur wil op de algemene ledenvergadering van 3 april voorstellen om de leden! van de vereniging met 50 % van de cursuskosten tegemoet te komen. De kosten worden overigens vaak vergoed door de ziektekostenverzekeraar.


Het bestuur wil peilen of er voldoende belangstelling bestaat voor deze cursus alvorens tot aankoop van twee AED’s over te gaan. Onder vermelding van uw naam, adres en telefoonummer kunt u uw belangstelling

kenbaar maken via ons e-mail adres; info@holthuizen.net of per briefje aan het adres; Gerk van der Wal ,Bergumlaan 9 6835 JP Arnhem. (06-48512826)


OPGEVEN en DONATIE reactie vind je hier

bottom of page